Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve Şabaniyye

Mustafa Tatcı

Kitabı okumak veya indirmek için Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve Şabaniyye çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2012-09-20
DOSYA FORMATI 5,32 MB
ISBN 6058669314
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Şabân-ı Velî Hazretleri her şeyden önce son pîr (=pîr-i hâtem)dir. Bunun anlamı şudur: O, tarih boyunca yaşayan bütün kâmil mürşidlerin ve pîrlerin irfânının vârisi ve hatemi; ledün ilminin ve manevî tasarrufun zirvesidir. Hz. Peygamber nasıl ki bütün peygamberlerin ilmini kendinde toplayan ve iki âlemde tasarrufa ulaşan sakaleyn bir resûl ise, Şabân-ı Velî Hazretleri de tarîkat kurucusu pîrler içinde sakaleyn bir pîrdir. Onun bu yönünü bir cümle ile özetlemek gerekirse şöyle denebilir:Hazret-i Pîr ilm-i ledünde derya, madde ve manâda mutasarrıf, tarîkat-i aliyye erkânında gelmiş geçmiş en büyük müceddiddir. Şabân-ı Velî, temelde “Halvetî erkânı”nı esas alan Şabânîlik’in kurucusu pîridir. Halvetiyye’nin anakolu Cemâl-i Halvetî’den itibaren Cemâliyye adıyla, Hz. Pîr’den itibaren de Şabâniyye adıyla devam etmiştir. Hz. Pîr’den sonra da kırktan fazla şubesiyle geniş bir coğrafyada temsil edilmiştir.Diğer taraftan Şabâniyye, ulü’l-emre itâat eden, hükûmeti “hikmetullah” bilen özellikleriyle, devlet otoriteleri tarafından her dönemde saygı duyulan bir tasavvuf yolu olmuştur.Şabâniyye, Şabân-ı Velî ve silsilesinden gelen mürşidlerin yetiştirmiş olduğu kâmil insanlarla, tasavvuf tarihinin en önemli tarîkatlerinden biridir. Bu erkân içinde yetişen mürşid ve müridler, yaşadıkları asrın en modern insanlarıdır.1939 senesinde vuslat eden Yamalızâde Hazretleri, radyonun yavaş yavaş alınıp satıldığı ve yaygınlık kazandığı dönemlerde memleketi Uşak’ta radyo satın alan ve dinleyen ilk kişidir. Bu sebeple kendisine “Radyolu Şeyh” de denmiştir. Yine Yamalızâde, “şerîat hakikatten doğmuştur, ilm-i ledün önde gider!” yahut “Sânii gör, günde yüz bin san’at gösterir/Kendini göstermek içindir o san’atdan garaz” diyerek bilginin kaynağının Hak ve hakikat olduğuna işaret etmiş ve sâlikleri bu çerçevede –yani sevgi ve bilgi yoluyla- Hakk’a davet etmişlerdir.

...r. s. 87; Fazıl Çiftçi, Hazret-i Pîr Şeyh Şa'bân-ı Velî, Kastamonu 2002; Ali Erol, "Şeyh Şa'bân-ı Velî ve ... Uzleti şöhrete tercih eden hakikat yolcusu(Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri) ... ... Abdülkadiroğlu, Abdülkerim, Halvetîlik'in Şa'bâniyye Kolu Şeyh Şabân-ı Velî ve Külliyesi, Ank. Müsvedde Eserler Bl. Nu: 95. Çiftçi, Fazıl, Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli, 3. bsk. Mustafa Tatcı, bu çalışmasıyla Hz. Pîr Şeyh Şabân-ı Velî ve Şabâniyye tarîkati ile ilgili bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışmaya imza atıyor. İşte Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri de böyle biridir. İşte O'nun hayatından küçük tespitler Halveti Tarikat ... Pîri Muazzam Hz. Şeyh Şaban-ı Velî ... . İşte Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri de böyle biridir. İşte O'nun hayatından küçük tespitler Halveti Tarikatı'nın, Cemaliyye şubesi'nin, Şabaniyye kolu'nun kurucusu mutasavvıf hakikat yolcusudur. Şeyh Şaban I velî. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle her işiniz gülegüle. Hz Pir; Nakşi, Kadiri, Halveti'yi cem edip birleştirerek, cehri ve hâfi olarak Şabaniyye'yi kurdu. Ziya Örün tarafından 08/10/2019 tarihinde (2 ay önce) saat 18:00'de oluşturuldu. Hazret-I Pir Şeyh Şaban-I Veli Ve Şabaniye. Sarı İsmail Sultan - Hacı Bektaş-ı Veli'nin Has Halifesi Dorlion Yayınevi. Mahmud Efendi Hazretlerinin Hayatı ve Fotoğraf Albümü Ahıska Yayınevi. Şeyh Şa'ban-ı Veli'nin arzusu, şeyhi ile sabahleyin görüşmekti. Şa'ban-ı Veli hazretlerinin şiir, nesir ve nutuk iradı ile ilgili her hangi bir eseri yoktur. Kendisini Şaban Dede namıyla anmağa başladılar. Hz. P...