Felsefe, Din ve Te’vil

İbn Rüşd

Kitabı okumak veya indirmek için Felsefe, Din ve Te’vil çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2019-11-05
DOSYA FORMATI 8,40 MB
ISBN 9752484405
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

İslam felsefesi geleneğinde din ile felsefe arasındaki ilişkinin mahiyetine dair tartışmaların tarihini, felsefî etkinliğin İslam dünyasındaki başlangıç dönemlerine kadar geri götürmek mümkündür. İlk defa Kindî (ö. 252/866) tarafından ele alınan bu ilişki, çeşitli filozoflar tarafından farklı açılardan yorumlanmıştır. Nihayet Gazzâlî (ö. 505/1111) bilhassa Tehâfütü’l-felâsife ve el-Munkız mine’d-dalâl ve’l-mufsıh bi’l-ahvâl adlı eserlerinde bu sorunu felsefe ve filozoflara yönelik eleştirel bir yöntemle incelemiş ve bu inceleme neticesinde Fârâbî (ö. 339/950) ve İbn Sînâ (ö. 428/1037) gibi İslam dünyasında hâkim felsefî gelenek olan Meşşâîliğin büyük temsilcilerini tekfîr etmiştir. Onun bu sert eleştirilerine felsefe cephesinden cevap ise Endülüs’teki İslam felsefe geleneğinin son büyük temsilcisi olan İbn Rüşd’den (ö. 595/1198) gelmiştir. O bir yandan Aristoteles’in (ö. 322 MÖ) eserlerine farklı üslup ve hacimlerde şerhler yazarken, diğer yandan da Gazzâlî’nin eleştirileri ile bu eleştirilerin Endülüs’teki yansımalarına cevap olmak üzere Faslu’l-makâl fî takrîri mâ beyne’ş-şerîʻa ve’l-hikme mine’l-ittisâl ile el-Keşf an menâhici’l-edille fî akâidi’l-mille ve Tehâfütü Tehâfüti’l-felâsife adlı eserlerini kaleme almıştır. Elinizdeki çalışma, İbn Rüşd’ün fakîh kimliğiyle din karşısında felsefenin meşruiyetini, dinî bilgi ile felsefî bilgi arasındaki uyumu ve dinî nasları yorumlamada felsefî/bilimsel bilginin değerini büyük bir vukûfiyetle ele aldığı Faslu’l-makâl’in metin ve tercümesini içermektedir. Din-felsefe ilişkisini özel olarak ele alan ilk eser olma özelliğine sahip olan Faslu’l-makâl’de ele alınan meseleleri derinleştirmeyi sağlamak üzere üç metne de ek olarak yer verilmiştir: İbn Rüşd’ün Allah’ın tikelleri bilip bilmediği meselesini incelediği Damîme fi’l-ilmi’l-ilâhî’si (İlahî Bilgi Konusunda Ek), el-Keşf’in sonunda te’vile konu olmaları açısından dinî naslara dair yaptığı beşli tasnifi içeren kısım ve Faslu’l-makâl ve el-Keşf’te sitayişle bahsettiği Gazzâlî’nin Faysalü’t-tefrika beyne’l-İslâm ve’z-zendeka adlı eserindeki beşli varlık tasnifi ve te’vil aşamalarına dair bölüm.

...rın tarihini, felsefî etkinliğin İslam dünyasındaki başlangıç dönemlerine kadar geri götürmek mümkündür ... İBN RÜŞD'E GÖRE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ (... Devam ) ... . Sepete Ekle. Stoktan Teslim! İslam felsefesi geleneğinde din ile felsefe arasındaki ilişkinin beyne'l-İslâm ve'z-zendeka adlı eserindeki beşli varlık tasnifi ve te'vil aşamalarına dair bölüm. ...fakih kimliğiyle din karşısında felsefenin meşruiyetini, dini bilgi ile felsefi bilgi arasındaki uyumu ve dini beyne'l-İslam ve'z-zendeka adlı eserindeki beşli varlık tasnifi ve te'vil aşamalarına dair bölüm. 21.60 TL. İslam felsefesi geleneğinde din ile felsefe arasındaki ilişkinin mahiyetine dair tartışmaların tari ... Felsefe, Din ve Te'vil ... . 21.60 TL. İslam felsefesi geleneğinde din ile felsefe arasındaki ilişkinin mahiyetine dair tartışmaların tarihini, felsefî etkinliğin İslam dünyasındaki başlangıç dönemlerine kadar geri götürmek mümkündür. 21 TL. İslam felsefesi geleneğinde din ile felsefe arasındaki ilişkinin mahiyetine dair tartışmaların tarihini, felsefî etkinliğin İslam dünyasındaki başlangıç dönemlerine kadar geri götürmek mümkündür. İslam felsefesi geleneğinde din ile felsefe arasındaki ilişkinin mahiyetine dair tartışmaların tarihini. felsef etkinliğin İslam dünyasındaki başlangıç dönemlerine kadar geri götürmek mümkündür. Felsefe Din ve Tevil. Ürün Kodu:010364752. Barkod:9789752484405. Gazzâlî'nin Faysalü't-tefrika beyne'l-İslâm ve'z-zendeka adlı eserindeki beşli varlık tasnifi ve te'vil aşamalarına dair bölüm. Araştırma-İnceleme kategorisinde yer alan İbn Rüşd - İbn Rüşd - Felsefe Din ve Te'vil kitabı en uygun ve indirimli fiyatla seni bekliyor. Hızlı kargo ile. Burada fiyat net, kitap jet!...