Nüzul-i İsa (As)

Kitabı okumak veya indirmek için Nüzul-i İsa (As) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2007-07-01
DOSYA FORMATI 8,41 MB
ISBN
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Cenâb-ı Hak, insânların dünyâ ve âhiret saâdetini te'mîn etmek için en büyük bir ihsân-ı İlâhî olarak Dîn-i Hak olan İslâm'ı göndermiştir. Nev-i beşer, ancak bu dîni kemâ hüve yaşamak ve hayâtın her safhasında o dînin ahkâmını tatbîk etmek sûretiyle saâdeti elde edebilir. Mâdem şu asr-ı hâzırda Dîn-i Muhammedî (a.s.m.) tezelzüldedir. Bid'alar her tarafı istîlâ etmiş, ehl-i sünnet ve'l-cemâat inancı sarsılmıştır. Bütün Müslümanlar, maddeten ve ma'nen kâfirlerin küfür ve zulmü altında esâret hayâtını yaşamaktadırlar. Dünyâda mü'minin ne can, ne mal, ne de ırz husûsunda hiçbir emniyeti kalmamıştır. Başta Yahûdî milleti olmak üzere bütün kâfirler ve münâfıklar, İslâm Dîni üzerinde her türlü entrika ve plânı çevirmek sûretiyle "dinde reform" yapmak istiyorlar.

...ldüğüne inanmaktadır. 3. Said Nursi'nin Nüzûl-i İsa Hadisleri Hakkındaki Yorumları ... İsa (a.s.)'In Nüzulü ve Mehdi (a.s.)'in Gelmesi ile İlgili Açık Ayet Var... ... . Bir rivayete göre 60, bir rivayete göre 120 Sahabe Efendimizinden Kıyamete yakın İsa As.'ın nüzul edeceği haberleri gelmiştir. Biri de İsa (as)'ın inmesi…" (Müslim, Kitabü-l Fiten: 39). (Sahih-i Müslim bi Şerhin-Nevevi, cilt 2, s.192; Kenzul Ummal, Kitabul-İman, Bab-ı Nüzul-i İsa İbn-i Meryem, 14/332). 01 Ekim 2015, 08:51 Yönetici. Hz. İsa as. Çantay'ın mealinde, Nisa suresinin 157 ve 15 ... Nüzul-i İsa (as) Konusundaki Bir İşkâl Ve Cevabı - Ebubekir Sifil ... . 01 Ekim 2015, 08:51 Yönetici. Hz. İsa as. Çantay'ın mealinde, Nisa suresinin 157 ve 158. âyetinde diyor ki: Hazret-i İsa öldürülmedi, asılmadı, öldürülen ona benzetildi ve Hazret-i İsa göğe kaldırıldı. 10,00 TL. Sepete Ekle. Nüzul-i İsa (As) Meselesi. Nüzul-i İsa (As) Meselesi. Muhammed Zahid el-Kevseri. Satıcı. Nüzûl-i Îsâ Ve Benzer Konulardaki Tav?r Ne Olmal?d?r? Yolunu, usûlünü ve kaynaklar?n? bilen bir mümin için de?i?en bir ?ey yok; dün bu konular ne ifâde ediyor idiyse bugün de onu ifâde ediyor. Nüzul-i İsa (As). Yahya Zekeriyagil. HAVALE :17,08 TL %1 EFT İndirimi. Bütün bunlar Allah (c.c) tarafından Rasûlullah'a bildirilmiş kesin haberlerdir…" (Resâil ve Mesâil, I, 49) ifadelerini kullanıyor. Yine o, nüzul-i İsa (a.s) hakkında Tefhîmu'l-Kur'ân'da (IV, 483 vd.) İsa (as) nazil olup gelecek, şeriatımla amel edecektir' diye bir hadis-i şerif zikrediyor. - Fakat "Hazret-i İsa (as) geldiği vakit, herkes onun hakikî İsa olduğunu bilmek lâzım değildir. "Nefsimi elinde tutana (Allah'a) yemin olsun ki; İsa İbni Meryem'in adil bir imam olarak aranıza nüzul etmesi yakındır. Meryem oğlu İsa aleyhis selam, mel'un Deccal'in çıkışından sonra nüzul eder. Çünkü Hz. İsa (as), Kur'an'ın indirilişinden yaklaşık altı asır önce yaşamıştır. inecek..."(Sahih-i Müslim bi Şerhin-Nevevi, cilt 2, s.192; Kenzul Ummal, Kitabul-İman, Bab-ı Nüzul-i İsa İbn-i Meryem, 14/332). 16 TL. İsa aleyhisselâmın yeniden dünyaya inişi 13 âyet-i kerime ve 84 ehâdîs-i şerîfe ışığında inceleniyor. İlgili âyet ve hadislere cumhur-i müfessirîn ve cumhur-i ulemanın getirdiği izahlar da... Bediüzzaman burada kullandığı "NÜZUL" kelimesiyle, Hz. İsa (as)'ın "NÜZULÜ" yani "BİR ŞAHIS OLARAK YERYÜZÜNE GELİŞİ"nin ardından son bulacağını ifade etmektedir. Hazret-i İsa'nın (as) nüzûlünün maddeten bir mîsâlini gösteriyor. İşte bu ifadeler bizlere Hz. İsa'nın (as) nasıl ve ne zaman nüzul edeceği hakkında bazı kanaatleri verdiğini düşünebiliriz. Nüzul-i İsa (a.s) meselesinin hemen her veçhesiyle ele alındığı o söyleşinin metni www.ebubekirsifil.com ve www.darulhikme.org.tr adreslerinde mevcut. İsa (a.s)'ın nüzulüne naklî zeminde getirilen "ciddiye alınabilir" iddialardan birisi, nüzul-i İsa (a.s) inancının, Efendimiz (s.a.v)'den sonra peygamber gelmeyeceği gerçeğiyle çelişki teşkil etmesi. Burhan Bozgeyik. Mehdi'nin vazifeyi devralması, Nüzul-i İsa(as.) ve Deccal'ın çıkışı, Kıyametin üç mühim ve en büyük alametlerindendir....