İslam ve Demokrasi

Kitabı okumak veya indirmek için İslam ve Demokrasi çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2005-01-01
DOSYA FORMATI 12,80 MB
ISBN 9753893428
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Esas-ı dinde hükümetinn şu veya bu şekilde olacağına dair hiçbir ifade-i kat'iye mevcut değildir. Yalnız hükümetin hangi esaslara ibtina etmesi lazım geleceği sarihtir, vazıhtır, kat'idir. O esaslardan biri şuradır. Şura en kuvvetli bir esastır. Bu esas doğrudan doğruya taraf-ı Bariden peygamberi olan Muhammed Mustafa'ya dahi emrolmuştur. Peygamber olan zat-ı zişan kendiliğinden iş yapmayacaktı. Müşavere ile yapacaktı. Bu böyle olunca ondan sonra Ehl-i İslamın riyasetine geçenleri aynı esasa tebaiyyet etmek mecburiyetinde olacakları şüphesizdir. Çünkü Emr-i İlahi böyledir.Diğer bir esas da adalet esasıdır. Şura muamelat-ı nası ifa ederken adilane ifa edecektir. Çünkü adaletten mücerret olan şura Allah'ın emrettiği bir şura olamaz. O şuranın bihakkın tevzi-i adalete muktedir olabilmesi lazımdır. Ancak vakıf olan, mütehassıs olan insanlardan teşekkül eden hükümet makbul ve muteber olur ve ancak öyle bir şuraya tevzi-i adalette emniyet ve itimat edilebilir.

...e laik. düzeyde üstün başarılı tek insandı ... İslamiyet ve Demokrasi ... ." Çünkü İslam ve Hz. Demokrasi ve Din. İslam'da cami, bir müessese değil; bir mekan, bir mimaridir. İslam ve Demokrasi, bu iki mefhum birbirinden ayrı olarak ele alındığı zaman mes'ele yoktur. İslam ve Demokrasi. / Muhammed Hüseyin Fadlullah. Genellikle dinî düşünce ve dinî alanlarda problem olarak algılanan konular üzerinde düşünen kimse, esasen bu durumun, laik ortamın dayattığı şartlardan kaynaklandığını görecektir. Din ve Siyaset Bahar 95 [ 50. Sayı ]. İslâm ... Demokrasi ve İslâm ... . Din ve Siyaset Bahar 95 [ 50. Sayı ]. İslâm ve Demokrasi. İngiliz geleneğinin çabalarını sürdürerek büyük ülkelere uygula-nabilecek yeni bir demokrasi şeklini ortaya çıkardı: temsili demokrasi. Demokrasinin bu temel türleri yanında çoğulcu-çoğunlukçu demokrasi ve liberal-sosyal demokrasi gibi türleri de vardır. Peki İslam demokrasiye ne diyor ve İslam'ın belli bir siyasal sistemi var mıdır? İslam ve Demokrasi. Zamanımızda ehemmiyetle üzerinde durulan önemli meselelerden biri de, demokrasinin İslâmiyetle bağdaşıp bağdaşmadığı meselesidir. Evvela, demokrasiyi ele alacağız. İslam ve demokrasi konusundaki kafa karışıklığının daha uzun süre ortadan kalkmayacağı belli oluyor. İslam ile demokrasinin bağdaşmaz olduğu hususundaki önermeye gelince... İslam ve demokrasi. 17 Şubat, 2017 ETNİK VE DİNİ YAPILAR, Süleyman Erdem Yazıları (Not: Demokrasi; Parlamenter Demokrasi, Başkanlık ve Yarı Başkanlık yönetim sistemleri ile uygulanabilir). İslam ve Demokrasi eskiden beri konuşulan ve tartışılan bir konu. Ve bunun İslam'a uyup uymadığı ve İslam'da demokrasinin olup olmadığı konusu da kendiliğinden ortaya çıkar. İslâm ve Demokrasi. çeviri: Ehlader Araştırma Bölümü. Bu açıklanan demokrasinin özellikleri, siyasî ve toplumsal konularda zahirde İslâm ile çelişmeyen akla yatkın ve istenilen özelliklerdir. İkincisi: Demokrasi İslam'a karşı bir sistemdir. Çünkü kanun yapma yetkisini halka veya onların yerine (parlamento üyelerine) vekâleten vermektedir. Demokrasiyi İslâm için bir araç mı yoksa amaç olarak ...