Sultan Veled Divanı

Veyis Değirmençay

Kitabı okumak veya indirmek için Sultan Veled Divanı çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2016-05-04
DOSYA FORMATI 3,52 MB
ISBN 6059986366
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin büyük oğlu olan Sultan Veled’in Türk dili, tarihi ve kültürü açısından son derece önemli şiirlerini içeren Divan’ı, ilk defa eksiksiz bir şekilde Prof. Dr. Veyis Değirmençay tarafından Türkçeye çevrilerek bilim dünyasına ve okuyucularımızın hizmetine sunulmuştur.Sultan Veled’in dinî bilgisi yanında edebî birikimi de son derece mükemmeldir. Nesir ve nazımda tuttuğu yol tamamıyla Mevlâna’nın yoludur. O da, Mevlâna gibi, nesirde ve nazımda özellikle halka hitap eder; halkın dilini kullanır.Divan’ından hangi şiir okunsa, o şiirde mutlaka Mevlâna’nın edası, ifadesi, kullandığı vezin ve redif vardır. Bayram geldi, ey saki, döndür şarap kadehini; cömertçe ser yukarıdaki sofrayı bu dünyada;Donat şahın meclisini; çağır emirleri, askerleri; gül gibi ilahî şarabı ver, parlat yüzleri.Ey sultan! Bu meydanda dervişlere bayramlık ver; kendi lütfunla sevindir bütün gönülleri, canları.O hayat veren iksirinle altına çevir bakır bedeni. Ey saki! Şarapla sonsuz kıl cennet gibi dünyayı.Bu bayramda, bu şenlikte kuluna zulmetme; hapisten kurtar beni; göster o güzel yüzünü.Mâbudum yüzünü gösterip maksadım hâsıl olunca, bana altından ve gümüşten bahsetme, bana mal sunma.Ey can! Bil ki ben, deliliği, heyecanı ve sevdayı yüzlerce dünya hazinesine, ebedî saltanata ve tahta karşılık vermek istemem.Çünkü yarasız yaralıyım ben; çünkü tuzaksız avlanmışım ben; tilki gibi dağa ve çöle nasıl sığınırım ben?Çünkü o denizdendir benim ruhum; bu sahilde niçin kalayım? Eğer bensem balık, her yolla ararım denizi.Bu mecliste özgür toplulukla birlikte şarap iç; çünkü her birinin içinde cennet ve huri güzelliği vardır.Eğer o şaraptan içtiysen, kendi ömründen nasibini aldın demektir; çünkü o saki (onun) bir tortusundan iki göz verir köre.Güzel saki ile her kör gören göze kavuşursa, bir kıyas et bakalım, o saki gören göze neler bağışlar.Veled! Bayramdır, kısa tut; şahın meclisine doğru yol al; merhamet et, yaşlı ve genç (herkesi) bu yeni yaşamdan haberdar et.

...941), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18 ... Edebiyat Okulu: Sultan Veled ... . bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. Veyis Değirmençay*. Sultan Veled, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin büyük oğludur. 25 Rebîülâhir 623'de (24 Nisan 1226) şimdiki Karaman vilayeti olan Lârende'de dünyaya geldi.[1]. • Farsça bir divanı, İbtidanâme (yaz. Bu şiirleri sonradan Mecdud Mansuroğlu da yayımladı: Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri (1958), ki burada derlenen Türkçe beyitlerin sayısı 367'dir. Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyayı etkileyen ... Sultan Veled (1226-1312) - Edebiyat Öğretmeni | Divan ... . Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyayı etkileyen Mevlevilik tarikatının kurucusu Mevlana Celaleddin-i Rumî'nin oğlu Sultan Veled'in Farsça dîvanı, Türkçe'ye tercüme edildi. 58.33 TL. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî'nin büyük oğlu olan Sultan Veled'in Türk dili, tarihi ve kültürü açısından son derece önemli şiirlerini içeren Divan'ı, ilk defa eksiksiz bir şekilde Prof. Sultan Veled'in dinî bilgisi yanında edebî birikimi de son derece mükemmeldir. Divan'ından hangi şiir okunsa, o şiirde mutlaka Mevlâna'nın edası, ifadesi, kullandığı vezin ve redif vardır. 3 SULTAN VELED DİVANI 235 başta olmak üzere bütün müritler tarafından babasının yerine geçmesi istenmişse de o, Sufi hırkaya, yetim de sanata yaraşır. Sultan Veled Divanı. Mevlana Celaleddin-i Rûmî'nin büyük oğlu olan Sultan Veled'in Türk dili, tarihi ve kültürü açısından son derece önemli şiirlerini içeren Divan'ı, ilk defa eksiksiz bir şekilde Prof. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî'nin büyük oğlu olan Sultan Veled'in Türk dili tarihi ve kültürü açısından son derece önemli şiirlerini içeren Divan'ı ilk defa eksiksiz bir şekilde Prof. Elvir Musiç. Mevlana'nın gazellerinde terennüm ettiği yüksek, muğlak, mudil fikirleri oğlu açık, vazıh, anlaşılması kolay şekle getirmiştir. Binaenaleyh nasıl Mesnevî'yi anlamak için Sultan Veled'in... Sultan Veled Divanı Kitabı Hakkındaki Genel Bilgiler Bu yazımızda Sultan Veled Divanı kitabını inceleyeceğiz. ...