Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Temel Mevzuatıİlgili Kanunlar, Yönetmelikler, Kararlar, Görüşler, Tebliğler (Cep Boy)

R. Bülent Tarhan

Kitabı okumak veya indirmek için Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Temel Mevzuatıİlgili Kanunlar, Yönetmelikler, Kararlar, Görüşler, Tebliğler (Cep Boy) çevrimiçi kayıt olmalısın

DİL TÜRK
TARİH SONU 2013-01-01
DOSYA FORMATI 12,7 MB
ISBN 6051460352
FİYAT ÜCRETSİZ

KİTAP AÇIKLAMASI

Adalet Yayınevince yayımlanarak satışa sunulan Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Soruşturulması Usulleri isimli kitabımızda piyasadaki mevzuat kitaplarından farklı bir yöntem uygulanarak konuyla ilgili bilginin en kapsamlı, en verimli içerikle verilmesi; fakat kullanıcının da bilgiye en pratik biçimde ulaşması amaçlanmıştır. Bu cümleden olmak üzere, konuya ilişkin tüm asli ve ikincil mevzuata, Danıştay ve Yargıtay kararlarına, belge örneklerine, çizelgelere ve bir kaynakçaya cep- boyutundaki bir kitapta yer verilmiş; bu yöntem sayesindedir ki; okurdan büyük teveccüh gören kitabımız kısa bir süre içinde ikinci baskısını yapmıştır. Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Temel Mevzuatı isimli bu kitapta da aynı yöntem uygulanmış; azami bilginin en pratik biçimde okuyucuya ulaştırılması amaçlanmıştır. Kitap, Devlet Memurları Kanunun yanı sıra, kamu görevlilerinin mali haklarıyla ilgili en temel düzenleme olan 375 sayılı KHK (11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile yapılan değişiklikler dahil), Kamu İktisadi Teşebbüsleri personel rejimine dair 399 sayılı KHK, Harcırah Kanunu, Kamu Konutları Kanunu, Taşıt Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun gibi Devlet memurlarını ve kamu görevlilerini ilgilendiren çok sayıda yasa metnini içermektedir. Kitapta Anayasanın, Türk Ceza Kanununun, Ceza Muhakemesi Kanununun doğrudan memurları veya kamu görevlilerini ilgilendiren hükümlerine de yer verilmiştir. (Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin soruşturulması ve yargılanması yöntemlerine dair 4483 ve 3628 sayılı yasa metinlerine ve ilgili tüm ikincil mevzuat ve yargı kararlarına Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Soruşturulması Usulleri isimli kitabımızdan ulaşabilirsiniz. )Danıştay İdari dava Daireleri Kurulunun ve Sayıştay Genel Kurulunun kamu görevlilerine ilişkin kimi örnek kararlarını, disiplin cezası ile adli ceza arasındaki ilişkiye dair örnek Danıştay daire kararlarını da kitabımızda bulacaksınız. Kitapta yer alan Devlet Personel Başkanlığı görüşleri; intibak ve ilerleme, Disiplin, sicil, naklen atama, mali ve sosyal haklar ve izin başlıkları altında tasnif edilmiştir. Devlet memurları ve kamu görevlileriyle ilgili genel yönetmeliklerden büyük bir bölümü kitabımızda yer almıştır. Bazı yönetmeliklere ilgili yasadan sonra yer verilmiştir. Örneğin Kamu Konutları Yönetmeliğine Kamu Konutları Kanunundan sonra yer verilmiştir. Aynı şekilde -örneğin- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanuna bağlı olarak; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundan sonra yer almıştır. 6111 sayılı Kanunla Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler ile 666 sayılı KHK ile DMK ve 375 sayılı KHK’de yapılan değişiklere dair Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü uygulama tebliğleri de -önemleri nedeniyle- kitabımızda yer alan ikincil mevzuat arasındadır. Tüm değişiklikleri içerecek bir biçimde -29/6/2012 tarihli 6338 sayılı, 2/7/2012 tarihli 6352 sayılı, 4/7/2012 tarihli 6353 sayılı kanunlarla yapılanlar da dahil- en güncel haliyle kullanımımıza sunulan bu kitabın, tüm memurlar ve kamu görevlileri için her an başvurulacak bir el kitabı olacağına inanılmaktadır.

...m 1: kapsam, amaç, Temel Ġlkeler, ġstġhdam ġekġllerġ ... Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Temel Mevzuatı... ... . İdarenin görevlileri: devlet memurları (I). Devlet Memurları Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve bu kanunun uygulama alanında bulunan görevlileri dört kümede toplamıştır. Devlet memurları, anayasaya ve kanunlara sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde kanunları sadakatle uygulamak zorundadırlar. C. Memurların Temel Hakları. ...Kamu Görevlileri Temel Mevzuatıİlgili Kanunlar, Yö ... Mevzuat Bilgi Sistemi ... . ...Kamu Görevlileri Temel Mevzuatıİlgili Kanunlar, Yönetmelikler, Kararlar, Görüşler, Tebliğler. Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununun kamu görevlileriyle ilgili hükümleri

. -Anayasa ve Kanunlara Bağlılık 1982 Anayasası'nın 129. maddesine göre, «memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler». ...gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürüten kişilere memurlar ve diğer kamu görevlileri denir. 1 devlet memurları kanunu 657 sayılı devlet memurları kanunu ve ilgili mevzuat. Madde 4-Kamu Kurumlarına memur olarak atananlar Kurumlarca tutulan memur kütüklerine kaydedilir. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre memurluktan çıkarılan ...Görevlileri Temel Mevzuatı İlgili Kanunlar, Yönetmelikler, Kararlar, Görüşler, Tebliğler (Cep Boy). gibi Devlet memurlarını ve kamu görevlilerini ilgilendiren çok sayıda yasa metnini içermektedir. 657 Sayılı Kanunun Temel İlkeleri. -Sınıflandırma:Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır. Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanılır. (DMK. E) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam. Soru 7. A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu D) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun...